تسمه پروتون

تسمه تایم در خودروهای پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW811498 تسمه تایم پروتون جنتو و ایمپین

PC112310 & PC112318 تسمه تایم پروتون ویرا

PW510580 تسمه دینام پروتون ویرا