بلبرینگ تایم پروتون

بلبرینگ تایم در خودروهای پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW811497 بلبرینگ تایم پروتون جنتو و ایمپین

MD146186 بلبرینگ تایم پروتون ویرا