ترمستات پروتون

ترمستات پروتون در خودروهای جنتو و ایمپین یکی میباشد

PW911212 ترمستات پروتون جنتو و ایمپین

PW811905 واشر ترمستات پروتون جنتو و ایمپین