دسته راهنما پروتون

دسته راهنما در خودروهای پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW891032N دسته راهنما پروتون جنتو و ایمپین

MB953675 دسته راهنما پروتون ویرا