کاسه نمد میل سوپاپ پروتون

کاسه نمد میل سوپاپ در خودرو های پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW811558 کاسه نمد میل سوپاپ پروتون جنتو و پروتون ایمپین

MD372536 کاسه نمد میل سوپاپ پروتون ویرا