کمک فنر عقب پروتون

کمک فنر عقب در خودروهای پروتون در کشور ایران یکسان میباشد که شامل شماره فنی های متعدد بوده که میبایست در روی کمک حک شده باشد و به غیر از این مابقی متفرقه بوده و مورد تایید پروتون نمیباشد
PW824335 . PW530985 . PW826373 . PW826374