رابط موجگیر جلو پروتون

رابط موجگیر جلو جنتو و ایمپین یکسان بوده ولی در ویرا کاملا متفاوت میباشد

PW821497 رابط موجگیر جلو جنتو و ایمپین

MR954888 رابط موجگیر جلو ویرا