طبق چرخ جلو پروتون

طبق چرخ جلو در خودروهای جنتو و ایمپین یکسان بوده ولی در ویرا متفاوت میباشد

PW820084. PW820085 طبق چرخ جلو جنتو و ایمپین

MB912077 . MB912078 طبق چرخ جلو ویرا