واسطه بازویی بلند عقب پروتون

واسطه بازویی عقب بلند در خودرو های ویرا و ایمپین یکسان بوده ولی در جنتو متفاوت میباشد در ضمن واسطه های عقب جنتو چپ و راست ندارد

PW521816 واسطه بازویی بلند عقب جنتو

PW521822 واسطه بازویی کوتاه عقب جنتو

PW530954 واسطه بازویی بلند عقب چپ ویرا و ایمپین

PW530955 واسطه بازویی بلند عقب راست ویرا و ایمپین

PW530953 واسطه بازویی کوتاه عقب راست ویرا و ایمپین

PW530952 واسطه بازویی کوتاه عقب چپ ویرا و ایمپین