قطعات موتوری

تسمه پروتون

تسمه تایم در خودروهای پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW811498 تسمه تایم پروتون جنتو و ایمپین

PC112310 & PC112318 تسمه تایم پروتون ویرا

PW510580 تسمه دینام پروتون ویرا

کیت واشر کامل پروتون

کیت واشر کامل در پروتون جنتو و ایمپین یکسان میباشد

PW892037 کیت واشر کامل تعمیر موتور پروتون جنتو و ایمپین

PW892038 کیت واشر کامل تعمیر سرسیلندر پروتون جنتو و ایمپین

MB997672 کیت واشر کامل تعمیر موتور پروتون ویرا

MB997671 کیت واشر کامل تعمیر سرسیلندر پروتون ویرا