قطعات جلوبندی

واسطه بازویی بلند عقب پروتون

واسطه بازویی عقب بلند در خودرو های ویرا و ایمپین یکسان بوده ولی در جنتو متفاوت میباشد در ضمن واسطه های عقب جنتو چپ و راست ندارد

PW521816 واسطه بازویی بلند عقب جنتو

PW521822 واسطه بازویی کوتاه عقب جنتو

PW530954 واسطه بازویی بلند عقب چپ ویرا و ایمپین

PW530955 واسطه بازویی بلند عقب راست ویرا و ایمپین

PW530953 واسطه بازویی کوتاه عقب راست ویرا و ایمپین

PW530952 واسطه بازویی کوتاه عقب چپ ویرا و ایمپین

 

کمک فنر عقب پروتون

کمک فنر عقب در خودروهای پروتون در کشور ایران یکسان میباشد که شامل شماره فنی های متعدد بوده که میبایست در روی کمک حک شده باشد و به غیر از این مابقی متفرقه بوده و مورد تایید پروتون نمیباشد
PW824335 . PW530985 . PW826373 . PW826374